Λίγα λόγια για εμάς

Η εταιρεία INTERMEK Α.Β.Ε.Ε. με έδρα τα Αμισιανά Καβάλας δραστηριοποιείται στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού για βιομηχανίες μαρμάρου, τσιμεντοπροϊόντων και αδρανών υλικών.

Στόχος μας είναι...

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει και συντονίζει έργα κατασκευών σε Ελλάδα και εξωτερικό, με σκοπό την ανακαίνιση ή επισκευή ή αναβάθμιση μονάδων επεξεργασίας. Παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε θέματα παραγωγικής διαδικασίας και λειτουργίας μονάδων παραγωγής.

Το εμπορικό τμήμα, αντιπροσωπεύοντας όλες τις μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως στους κλάδους τους, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εξοπλισμού για όλες τις παραγωγικές φάσεις των βιομηχανιών μαρμάρου, τσιμεντοπροϊόντων και αδρανών υλικών.

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών είναι στελεχωμένο με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό σε οργανωμένα συνεργεία, με στόχο την βέλτιστη κάλυψη των αναγκών όλων των πελατών εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων. Στόχος πάντα παραμένει η άμεση αντιμετώπιση των αναγκών επισκευής και συντήρησης των εγκατεστημένων μηχανημάτων.

Βασικό μέλημα της εταιρείας παραμένει η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες τους σε μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας αλλά και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την σωστή λειτουργία και συντήρησή του.

about-us_01
about-us_02
about-us_03
https://www.intermek.gr/wp-content/uploads/2023/09/CERT_9001_2015_GR_NO_LOGO-pdf.jpg
TUV AUSTRIA HELLAS

Πιστοποίηση ISO 9001:2015

Η εταιρεία μας στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Αυτό τεκμηριώθηκε και βεβαιώνεται μέσω των διαδικασιών της TUV AUSTRIA HELLAS, ότι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 η εταιρία μας εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης για την ποιότητα σε συμφωνία με το παραπάνω πρότυπο για τα ακόλουθα πεδία εφαρμογής:
Εμπόρια εξοπλισμού και ολοκληρωμένων λύσεων, για βιομηχανίες μαρμάρου (πετρωμάτων) προϊόντων τσιμέντου και αδρανών υλικών
Μελέτη εγκατάστασης εξοπλισμού και ολοκληρωμένων λύσεων, για βιομηχανίες μαρμάρου (πετρωμάτων) προϊόντων τσιμέντου και αδρανών υλικών
Τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού και ολοκληρωμένων λύσεων, για βιομηχανίες μαρμάρου (πετρωμάτων) προϊόντων τσιμέντου και αδρανών υλικών
tuv-austria-hellas_dark

Πολιτική ποιότητας

Η εταιρεία INTERMEK Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα του σχεδιασμού, κατασκευής και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού βιομηχανιών επεξεργασίας μαρμάρου, γρανίτη και λατομείων.

Η εταιρεία μας έχοντας ως στόχο τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών τόσο προς τους πελάτες της όσο και προς τους συνεργάτες της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001:2015 δεσμευόμενη ταυτόχρονα για την εφαρμογή των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών νομικών απαιτήσεων και κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της.

Βασική αρχή αποτελεί η επαγγελματική δεοντολογία στις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες της, η διαρκής ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και των διαδικασιών, καθώς επίσης και η διαρκής βελτίωση του συστήματος ποιότητας.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η εταιρεία μας δεσμεύεται:

Να εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στην τρέχουσα στάθμη της επιστήμης και τεχνικής, στις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας και των εφαρμοστέων απαιτήσεων
Να ενσωματώνει στις αρχές λειτουργίας της, τη τήρηση της νομιμότητας και τη κοινωνική ευθύνη
Να προβαίνει σε αντικειμενική και κοινωνικά υπεύθυνη διαφήμιση των προϊόντων της
Να χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, σε όλους τους τομείς της
Να παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας
Να θέτει σε πρώτο πλάνο όλων των δραστηριοτήτων της την πρόληψη έναντι περιβαλλοντικού συμβάντος, εργατικού ατυχήματος & επαγγελματικών ασθενειών
Να καθιερώνει και εφαρμόζει κατάλληλα περιβαλλοντικά προγράμματα
Να καθιερώνει και εφαρμόζει κατάλληλα προγράμματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία
Να καθιερώνει και θέτει σε προσομοίωση επαρκή σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
Να καθιερώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων, φροντίζει για την αποτελεσματική παρακολούθησή τους και εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την επίτευξή τους
Να διασφαλίζει την διαθεσιμότητα των πληροφοριών και των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων

Η απόφαση αυτή, της εγκατάστασης και εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ποιότητας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βαρύτητας που δίδει η εταιρεία στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων που εξασφαλίζουν τον ποιοτικό και περιβαλλοντικά αποδεκτό, τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Το πρότυπο ποιοτικής διαχείρισης που έχει αναπτύξει η εταιρεία αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα με απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεών της και του προσωπικού της. Αυτό ακριβώς αποτελεί επιπρόσθετο εχέγγυο του κύρους και της αξιοπιστίας της, προς όλους τους συνεργάτες της, ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της για έγκαιρες και αποτελεσματικές υπηρεσίες και παράλληλα ανταποκρίνεται στα πρότυπα και τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η πολιτική αυτή είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και ότι εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους αλλά και τους υπευθύνους διευθύνσεων, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της. Αρμόδιος για την υλοποίηση και τήρηση αυτών ορίζεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας.

Στάμκος Ανδρέας
Δ/νων Σύμβουλος
01/06/2018

2013

intermek

Ίδρυση εταιρείας

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2016

TUV AUSTRIA HELLAS

Πιστοποίηση ISO 9001:2008

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]
quality-assurance
research-and-development_02

Τμήμα έρευνας & σχεδιασμούΥπηρεσίες

Το τμήμα έρευνας και σχεδιασμούς εργάζεται στη μελέτη και σχεδίαση σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας πετρωμάτων και τσιμεντοπροϊόντων καθώς και με τη συνεχή εξέλιξη των μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής ώστε να προσφέρει λύσεις που θα καλύψουν τις ανάγκες σε ποσότητες ή νέα προϊόντα.
Παράλληλα σε συνεργασία με τοπικούς ερευνητικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα συμμετέχει ως κύριος φορέας – δικαιούχος σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με κύριους στόχους:
Την οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση.
Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.
Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων.
Σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας.
optimar_GR

Separetor

backToTop Μετάβαση στο περιεχόμενο